Arbobeleidsregels worden toch ingetrokken

Uit communicatie met het Ministerie van Sociale Zaken is duidelijk geworden dat de Arbobeleidsregels toch worden ingetrokken in 2010.

Hieronder volgt de communicatie hierover met het Ministerie van Sociale Zaken.

BRIEF AAN MIN SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Directie Gezond en Veilig Werken


Betreft: Status “Arbobeleidsregels in 2010”

Geachte heer ,

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 23 september 2009 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eén van de onderwerpen was de handhaving van de Arbobeleidregels na 1 januari 2010. Een aangevoerde reden hiervoor is dat slechts 50% van de sectoren gedekt is door arbocatalogi.

Minister Donner geeft in de kamerstuk “Arbeidsomstandigheden 25883 nr. 158” aan dat hij er over denkt om de Arbobeleidsregels na 2010 voor een zekere tijd te handhaven.

Graag wil ik u over deze situatie de volgende vragen stellen:

  1. Zijn de Arbobeleidsregels inderdaad na 2010 nog volledig van kracht?
  2. Is er een nieuwe einddatum geformuleerd waarop de Arbobeleidsregels alsnog worden ingetrokken? Zo ja, kunt u aangeven welke datum hier is vastgesteld?
  3. Zoals de heer Donner in het genoemde kamerstuk aangeeft zijn de Arbobeleidsregels ondertussen ook verouderd en wordt vaak verwezen naar verouderde normen. Worden de Arbobeleidsregels, als ze ook na 2010 van kracht zijn, ook inhoudelijk aangepast aan de stand der techniek? Zo nee, weet u van een voornemen om dit te gaan doen?

In afwachting van uw reactie verblijf ik,

met vriendelijke groeten,

ing. N.W. (Nick) de With
Senior Safety Consultant

FUSACON B.V., Functional Safety Consultants Nederland

 

REACTIE E-MAIL van SZW:

Geachte heer de With,

U vraagt naar de beleidsregels arbeidsomstandigheden. Deze zullen in ieder geval in 2010 ingetrokken worden. Dat Minister Donner in het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie van SZW over arbeidsomstandigheden van 23 september jongstleden meegedeeld.

Er is nog geen precieze datum vastgesteld. Momenteel is een screening bezig van de beleidsregels op verzoek van sociale partners in de Stichting van de Arbeid. Deze screening heeft ook plaatsgevonden voor de Arbowetswijziging van 2007 en houdt in dat er gekeken wordt waar concrete normen in beleidsregels voorkomen.

Destijds zijn er diverse normen in Arbowetgeving opgenomen. Maar niet alle, hiervoor zijn criteria gebruikt. Nu zal per beleidsregel en concrete norm worden aangegeven wat de redenen zijn om niet op te nemen in regelgeving. Het kan eventueel leiden tot alsnog opname van een norm in wetgeving.

Indien dat het geval is zal de betreffende beleidsregel niet vervallen voordat deze opname heeft plaatsgevonden. Een actualisatie van beleidsregels zal niet plaatsvinden.

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende informatie heb verstrekt.

Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid
directie gezond & veilig werken
afdeling algemeen arbeidsomstandighedenbeleid

< terug | afdrukken | tekst | Arbobeleidsregels worden toch ingetrokken