Machineveiligheid

FUSACON B.V. verzorgt volgende diensten op het gebied van Machineveiligheid:

Klik op een van bovenstaande topics voor meer informatie.

Managementpresentatie machineveiligheid
Binnen een bedrijf wordt er door de betrokken afdelingen zeer verschillend over machineveiligheid gedacht. Vaak is onduidelijk hoe men, zeker ook na aanpassing van productiemiddelen, kan blijven voldoen aan de Nationale en Europese regelgeving en de actuele normen. Door een presentatie van een ervaren FUSACON consultant aan de betrokken leden van het managementteam zal hierover duidelijkheid worden verschaft.

Review "Bedrijfsaanpak Machineveiligheid"
Veel bedrijven zijn al bezig met de beoordeling van risico's van de machines in hun machinepark en de implementatie van risicoreducerende maatregelen. Vaak zijn de hiervoor gebruikte methodieken en beslissingscriteria in de loop der jaren ontwikkeld. Bij een review "Bedrijfsaanpak Machineveiligheid" zal FUSACON onderzoeken of de door uw bedrijf gebruikte methodieken in overeenstemming zijn met de huidige wettelijke eisen. U ontvangt als eindresultaat een schriftelijke rapportage van de bevindingen.

Nulmeting machineveiligheid
Bedrijven met een groter aantal machines hebben vaak moeite met de praktische implementatie van de wettelijke eisen. Een aantal machines is gebouwd voor 1 januari 1995. Daarnaast zijn er ook machines aan de bedrijfseisen aangepast en/of aangeschaft op een later tijdstip. Bij een "Nulmeting machineveiligheid" zal FUSACON uw totale machinepark en per productielijn/machine een aantal belangrijke gegevens analyseren. De uitkomsten van de Nulmeting worden in een heldere rapportage verwoord, zodat uw bedrijf in staat zal zijn om een plan van aanpak voor het machinepark uit te stippelen.

Risicobeoordeling machines
Allereerst wordt onderzocht welke wettelijke eisen uit bijlage I van de betreffende Europese richtlijn op de machine(s) van toepassing zijn. Daarna zal FUSACON een risico-inventarisatie volgens de geharmoniseerde norm NEN-EN 14121 uitvoeren op de betreffende machine(s). Bij het bezoek on-site worden interviews afgenomen met de operator(s) en medewerker(s) van de technische dienst. 
Voor de gevonden risico's wordt door FUSACON een (of meerdere) reductievoorstellen gedaan, rekening houdend met de wettelijk voorgeschreven volgorde. De uitkomsten van beoordeling worden in een heldere schriftelijke rapportage verwoord en op locatie met de betrokken personen besproken.

Opstellen veiligheidsconcept
Naast voornoemde werkzaamheden kan een veiligheidsconcept voor de door het bedrijf gewenste risicoreducerende maatregelen worden opgesteld. Tijdens een gesprek on-site met vertegenwoordigers van het management, productie en onderhoud wordt per risico een keuze voor een reductiemaatregel gemaakt. Daarna zal FUSACON een veiligheidsconcept opstellen waarin de technische eisen van de risicoreductiemaatregelen, zoals zonering, stoptijd en betrouwbaarheid SIL/PL worden vastgelegd. Met deze schriftelijke rapportage kunt u de detailengineering van de reductiemaatregelen extern of door uw eigen bedrijf laten verzorgen.

Begeleiding inkoopafdelingen bij aankoop (deel-) machines
Een op de machine aangebracht CE-teken is geen garantie dat ook daadwerkelijk een veilige of werkbare machine wordt geleverd. Uit het onderzoeksrapport A284 van de Arbeidsinspectie blijkt dat meer dan 50% van de onderzochte CE machines/productielijnen gebreken vertonen. FUSACON kan uw bedrijf ondersteunen bij het opstellen van sluitende inkoopvoorwaarden, die de fabrikant dwingen om de machine te laten voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en normen. Hierdoor is de fabrikant gedwongen een machine te leveren die in alle gebruiksfasen veilig is voor uw medewerkers.

Begeleiding engineeringafdelingen bij CE-trajecten
Naast de werkzaamheden genoemd in de bovenstaande services kan FUSACON uw engineeringafdeling ondersteunen bij het opstellen/samenstellen van het technisch constructiedossier (TD), de gebruiksaanwijzing en overige officiële documenten (IIA of IIB). Ook wordt veel gebruik gemaakt van de jarenlange ervaring van onze consultants ten aanzien van de keuze van risicoreducerende maatregelen en het gebruik van de geldende Europese EN-normen.

Vragen en/of opmerkingen kunt u ook inzenden via e-mail of met het contactformulier.

< terug | afdrukken | tekst | Machineveiligheid