Beschermkappen machines school

Vraag over beschermkappen op school

Onze school gaat over ongeveer 1 jaar een geheel nieuw metalectrolokaal in gebruik nemen. Doordat deze plannen al enkele jaren oud zijn en de uitvoering maar op zich liet wachten is het onderhoud en de veiligheidsaanpassingen van de machines in de huidige lokalen de laatste jaren op een laag pitje gezet. De docent die onderhoud in zijn takenpakket had kreeg hier vier lesuren voor maar gaat nu met de vut. Ondanks dat ik ongeveer 3 jaar geleden en daarna nog enkele malen heb aangegeven de cursus machineonderhoud te willen volgen om deze taken over te nemen heeft de directie hierover nog geen besluit genomen. In de urenverdeling voor het komend schooljaar zijn voorlopig geen machineonderhoudsuren opgenomen.In het verspaningslokaal waar ik na de vakantie 9 lesuren les moet gaan geven heeft het machinepark geen beschermkappen bij zowel de draaimachines als bij de freesmachines.

Vraag: 1 Kan en mag of moet ik in zo'n lokaal les geven zonder de wet te overtreden? Bij wie ligt de verantwoordelijkheid? Wie heeft hierover gegevens?

Vraag 2. Mag een directie machineonderhoudsuren wegschrappen bij een metaalafdeling en hoe is dat straks bij een metalectro afdeling?

 

Antwoord vraag 1:

Dergelijke machines moeten voldoen aan de Europes Richtlijn Arbeidsmiddelen  (89/655/EEG), die is opgenomen in de Nederlandse Arbeidsomstandigheden Wet (Arbowet) en meer specifiek in hoofdstuk 7 van het Arbobesluit. De technische eisen (8 pagina's) gelden voor oude machines in gebruik voor 1-1-1993 en machines zonder CE-markering geleverd tussen 1-1-1993 en 1-1-1995.

Uw werkgever is verantwoordelijk voor de aanpassing van de bestaande machines (draaibanken, freesbanken, etc.) Eén en ander zou al op 1-1-1997 gerealiseerd moeten zijn...... Kortom, uw werkgever is bij het in gebreke blijven tav van deze wetgeving in overtreding en heeft de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen (ongevallen). Op 1-1-2007 zijn de bestuurlijke boetes die de Arbeidsinspectie kan uitdelen verdubbeld en kost het ontbreken van een afscherming op een machine 4500 Euro boete. Arboinformatieblad 11 (AI11) van de SDU geeft helder informatie over de risicobeoordeling en risicoreductie van bestaande machines.

Antwoord vraag 2:

Op deze vraag is een helder antwoord op zijn plaats. Uw directie heeft de taak en verantwoordelijkheid om het machinepark op het gewenste veiligheidsniveau te brengen en te houden. Zoals eerder genoemd is de werkgever al wat aan de late kant als nu pas gestart wordt met het veilig maken van de oude machines (zou 1-1-1997 al gerealiseerd moeten zijn). De plicht voor het verrichten van adequaat onderhoud en het doen van periodieke keuringen volgt uit Arbobesluit Hoofdstuk 7, artikel 7.4a lid 3.

Een arbeidsmiddel dat onderhevig is aan invloeden die leiden tot verslechteringen welke aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van gevaarlijke situaties wordt, zo dikwijls dit ter waarborging van de goede staat noodzakelijk is, gekeurd, waarbij het zo nodig wordt beproefd.

Conclusie:

Uw werkgever zou er goed aan doen tegelijkertijd met de nieuwbouw ook de machineveiligheid te verbeteren. Dit juist in plaats van het wegschrappen van onderhoudsuren.

 

< terug | afdrukken | tekst | Beschermkappen machines school