CE-markering

De CE-markering die op veel producten te vinden is, geeft aan dat het product voldoet aan de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen binnen de Europese Economische Ruimte (EER: de Europese Unie plus Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). De richtlijnen stellen essentiële eisen met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu en consumentenbescherming voor producten die binnen de EER in de handel worden gebracht of in bedrijf worden genomen. Het is dus een wettelijke verplichting om hieraan te voldoen.
Er zijn 30 verschillende productrichtlijnen voor 30 verschillende productgroepen. Voorbeelden zijn de Machinerichtlijn, de EMC-richtlijn en de Laagspanningsrichtlijn. Fusacon kan u helpen bij het voldoen aan de Machinerichtlijn. Op die manier krijgt u een veilige machine/productielijn/installatie waarmee uw medewerkers veilig kunnen werken. En u voldoet aan de wet- en regelgeving.

Waar moet je aan voldoen bij de Machinerichtlijn?

  • Vaststellen of het product onder de Machinerichtlijn en/of andere productrichtlijnen valt
  • Uitvoeren van een risicobeoordeling en risicoreductie
  • Opstellen Technisch Dossier
  • Opstellen gebruikershandleiding
  • Opstellen EG- verklaring van overeenstemming