Studie: doeltreffendheid Machinerichtlijn kan verbeterd worden door aanpassingen

Studie: doeltreffendheid Machinerichtlijn kan verbeterd worden door aanpassingen

In juni 2020 zijn de resultaten van een studie verschenen waarin is onderzocht wat de effecten zijn van voorgestelde aanpassingen in de huidige Machinerichtlijn(2006/42/EG). Deze aanpassingen kwamen uit een eerdere evaluatiestudie. Zijn de aanpassingen echt nodig, wat zijn de voor-en/of nadelen en brengen ze niet te veel kosten met zich mee voor de belanghebbenden?

In het algemeen bleek uit deze studie dat de huidige Machinerichtlijn overwegend geschikt is voor het waarborgen van de gezondheid en veiligheid van de gebruikers van machines. Ook is de richtlijn in het algemeen geschikt voor het waarborgen van de goede werking van de interne markt. Niettemin zouden een aantal voorgestelde aanpassingen de doeltreffendheid en efficiëntie van de richtlijn verder verbeteren. De voorgestelde aanpassingen komen uit een evaluatie van de Machinerichtlijn gehouden in mei 2018. Hierin werd gekeken op welke punten de Machinerichtlijn aangepast zou moeten worden om aan de behoeften van de markt te voldoen.

Die punten zijn:

 • Aanpassingen in verband met risico’s die voortkomen uit technologische ontwikkelingen op het gebied van digitalisering: Internet of Things, Artificial Intelligence, nieuwe generatie van zelfsturende robots en cybersecurity.
 • Het in detail aanpakken van de volgende aspecten:
  • Het afstemmen van de Machinerichtlijn op het nieuwe wetgevingskader (NLF = new legislative framework*).
  • Het aanpassen van het toepassingsgebied en de definities, in het bijzonder met betrekking tot de lijst van uitgesloten laagspanningsproducten en de definitie van niet-voltooide machines, alsmede de snelheidslimiet van liften met lage snelheid en de relatie met de Richtlijn Drukapparatuur.
  • Het aanpassen van de eisen voor het volledig gesloten zijn van de lift bij vasthoudbediening (hold to-run type) met betrekking tot liften met langzame snelheid.
  • Het toestaan van digitale documentatie in plaats van alles op papier.
 • Wijziging van Bijlage IV betreffende machines met een hoog risico en de beoordeling van de overeenstemming ervan met interne controles.
 • Omzetting van de Machinerichtlijn in een Verordening.

In hoofdstuk 8 van de studie staan de uitgebreide conclusies van de effecten van deze wijzigingen.

 

Link naar de studie: https://data.europa.eu/doi/10.2873/423938

*Wat houdt het nieuwe wetgevingskader in(New Legislative Framework= NLF)?
Dit wetgevingskader is een pakket maatregelen om het markttoezicht te verbeteren en de kwaliteit van de conformiteitsbeoordelingen te verbeteren. Het verduidelijkt ook het gebruik van de CE-markering en creëert een toolbox van maatregelen voor gebruik in de productwetgeving. In 2008 is het nieuwe wetgevingskader goedgekeurd om de interne markt voor goederen te verbeteren en de voorwaarden voor het in de handel brengen van een breed scala aan producten in de EU te versterken.