Welke taal is verplicht voor de gebruiksaanwijzing van een machine? Deel 2

Welke taal is verplicht voor de gebruiksaanwijzing van een machine? Deel 2

Vragen

3. Wie is verantwoordelijk voor de vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing als wij leveren buiten Nederland? Zou onze klant of distributeur die vertaling mogen maken en in welke mate zijn wij dan nog verantwoordelijk voor wat daar in staat?
4. Als er een juridisch geschil is, grijpt men dan terug op de oorspronkelijke handleiding of is die in de taal van het land waar de machine is ‘geïntroduceerd’ dan leidend?

Antwoord 3

De standaardeis in de Machinerichtlijn is dat de machinefabrikant bij levering in een EU-lidstaat haar machine levert met een gebruiksaanwijzing van één van de officiële talen van de lidstaat inclusief de ‘oorspronkelijke gebruiksaanwijzing’.

Dus bijvoorbeeld als de Nederlandse machinefabrikant een machine levert aan een Duitse klant dan moet hij zowel een Duitse gebruiksaanwijzing leveren (met de tekst ‘Übersetzung der Originalbetriebsanleitung’) als een oorspronkelijke Nederlandse of Engelse gebruiksaanwijzing.

Voor nadere uitleg over de Machinerichtlijn en interpretatie ervan kijken we in de ‘Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2, de uitgave – juni 2010’. Er is ondertussen alweer een nieuwe versie verschenen maar die is alleen in het Engels beschikbaar (oktober 2019). Bij de beantwoording gebruiken we de laatste Nederlandse versie.

In uitleg “§257. Het opstellen en vertalen van de gebruiksaanwijzing” van de ‘Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2, de uitgave – juni 2010’ wordt het volgende gezegd over de mogelijkheid om de vertaling door een klant of een distributeur uit te laten voeren. De exacte tekst is hieronder in italics weergegeven.

Alinea b) van punt 1.7.4.1 betreft de situatie waar de machine op de markt wordt gebracht in een lidstaat waarvoor de fabrikant of diens gemachtigde geen
oorspronkelijke gebruiksaanwijzing heeft opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een importeur, een distributeur of een gebruiker het initiatief neemt om de machine op de markt te brengen of in bedrijf te stellen in een lidstaat die in eerste instantie niet door de fabrikant voorzien werd. In die gevallen moet een vertaling van de gebruiksaanwijzing in de officiële EU-taal of -talen van de betreffende lidstaat worden verstrekt door de fabrikant of diens gemachtigde of door de persoon die de machine in het bewuste taalgebied introduceert.

Praktisch gezien houdt deze eis in dat de persoon die de machine introduceert in het bewuste taalgebied een vertaling moet verkrijgen van de fabrikant of diens gemachtigde en, indien deze niet bestaat, de gebruiksaanwijzing zelf moet vertalen of laten vertalen (zie §83: toelichting bij artikel 2, onder i).

De vertalingen moeten zijn voorzien van de vermelding ‘Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing’ (in de taal van elke versie) en moeten vergezeld gaan van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing – zie §254: toelichting bij punt 1.7.4.

Het is dus mogelijk dat de machine van een machinefabrikant door een klant of distributeur aan een gebruiker in een EU-lidstaat wordt geleverd, die de machinefabrikant nog niet in de planning had. In dat geval is de klant of de distributeur zelf verantwoordelijk voor de vertaling en ook de kwaliteit/ correctheid ervan. Dus bijvoorbeeld, een Duitse klant/ distributeur gaat de in Nederland gekochte machine verkopen aan een Franse klant. De oorspronkelijke Nederlandse machinefabrikant had de Franse markt niet in de planning en er is dus geen Franse vertaling.

De Duitse klant/distributeur is zelf verantwoordelijk voor de correctheid van de Franse vertaling, die de vermelding (in het Frans) ‘Vertaling van oorspronkelijke gebruiksaanwijzing’ moet hebben. De oorspronkelijke gebruiksaanwijzing in het Nederlands, Duits of Engels moet meegeleverd worden.

Antwoord 4

De reden waarom je – als je bijvoorbeeld naar Polen levert – zowel een Poolse (vertaling) als ook de Nederlandse of Engelse oorspronkelijke gebruiksaanwijzing meelevert, heeft te maken met eventuele vertaalfouten. Als de Poolse gebruiksaanwijzing duidelijke vertaalfouten heeft die de gebruiker opvallen kan hij in de Nederlandse of Engelse oorspronkelijke gebruiksaanwijzing controleren wat het juiste woord zou moeten zijn. Als je als fabrikant machines levert in Polen heb je vaak een lokale verkoper of distributeur die de contacten met de klant verzorgt. Het is als Nederlander haast onmogelijk om zelf te checken of een Poolse gebruiksaanwijzing correct is vertaald. Het is daarom verstandig om de check van de vertaling door het vertaalbureau vanuit Engels naar het Pools door een lokale partij te laten controleren.

De distributeur heeft volgens de ‘Gids voor de toepassing van de Machinerichtlijn 2006/42/EG – 2, de uitgave – juni 2010’ een bepaalde verantwoordelijkheid ten opzichte van de levering, zie in uitleg § 83 Distributeurs op pagina 66 van de gids. De exacte tekst is hieronder in italics weergegeven.

§ 83 Distributeurs
In Verordening (EG) nr. 765/2008 tot vaststelling van de eisen inzake accreditatie en markttoezicht betreffende het verhandelen van producten wordt een ‘distributeur’ gedefinieerd als “een natuurlijke of rechtspersoon in de toeleveringsketen, verschillend van de fabrikant of distributeur, die een product op de markt aanbiedt”.

De machinerichtlijn bevat geen expliciete verplichtingen voor distributeurs van machines, tenzij de distributeur de gemachtigde van de fabrikant is of de persoon die de machine in de handel brengt – zie §81 hierboven. De rol van distributeurs van machines is verduidelijkt in een arrest van het Europees Hof van Justitie.

Het Hof oordeelde dat nationale bepalingen van distributeurs kunnen verlangen dat ze ervoor zorgen dat voordat een machine aan de gebruiker wordt geleverd, de machine:

– van de CE-markering is voorzien,

– vergezeld gaat van de EG-verklaring van overeenstemming die is opgesteld en ondertekend door de fabrikant of diens gemachtigde en is vertaald in een van de officiële talen van de lidstaat waarin de machine in de handel wordt gebracht,

– vergezeld gaat van een gebruiksaanwijzing in de officiële taal of talen van de desbetreffende lidstaat.

Wanneer de fabrikant geen oorspronkelijke gebruiksaanwijzing in die taal of talen heeft bijgevoegd, moet de distributeur die de machine in het taalgebied in kwestie in de handel brengt, een vertaling verstrekken zie §257: toelichting bij punt 1.7.4.1 van bijlage I.

Met andere woorden een distributeur moet zich er sowieso van vergewissen dat er een Poolse gebruiksaanwijzing en een oorspronkelijke gebruiksaanwijzing met de machine wordt meegeleverd.

Ga terug naar deel 1 van ‘Welke taal is verplicht voor de gebruiksaanwijzing van een machine?’ 

Over de auteur

Nick de With

Plaats een reactie

Wil je de beste Fusacon content in je mailbox ontvangen?